Najnovšie články z Top hotelierstva nájdete na Tophoreca.sk

facebooktwitinstagram

shop

Zodpovednosť firiem v hotelierstve

spolocenska-zodpovednost-2Morálne zásady a sociálna zodpovednosť nezohrávali v historickom kontexte veľkú rolu pri riadení hotelovej prevádzky.
V súčasnosti sú presadzovanie a dodržiavanie etického správania a rozhodovania jednými z najdôležitejších aktivít na úrovni riadenia hotelových prevádzok. Najmä v multikultúrnom prostredí hotelových reťazcov ústia pri riadení zamestnancov do sociálnej, morálnej a ekologickej zodpovednosti.
Kríza nie je ospravedlnením
Majitelia hotelových sietí si uvedomujú, že etické správanie a dodržiavanie pravidiel podnikania sú neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného pracovného života. Niektorí však často ospravedlňujú svoj neetický prístup k vlastným zamestnancom a v niektorých prípadoch i k svojim klientom hospodárskou krízou a snahou udržať sa na trhu. Bojujú o svoj podiel na kvantitatívnom trhu, ktorý vznikol tým, že nebol ani len navrhnutý zákon, ktorý by obmedzil výstavbu nových hotelových ubytovacích kapacít.  Skutočne morálne a sociálne zodpovedné spoločnosti sa správajú eticky v každom období. Etika a spoločensky zodpovedný marketing firiem v hotelovom priemysle nie sú ničím výnimočné. Nie je dôvod na to, aby boli dobré len v čase prosperity, keď si to hotelová spoločnosť môže dovoliť. V prípade niektorých väčších hotelových spoločností, čiže hotelových firiem, by sa mali začať viac presadzovať zásady sociálnej zodpovednosti. Tá aplikuje morálne hodnoty aj do vzťahu manažér – zamestnanec. V prípade, keď má rozhodovanie v rukách viac ľudí, je vhodné zaviesť etické kódexy, pomocou ktorých je možné zlepšiť etickú klímu nielen vo vnútri samotnej hotelovej spoločnosti, ale aj smerom von z nej. Rovnako to funguje aj v prípade firiem mimo hotelový priemysel.  
Ako vzor môžem uviesť „model“, ktorý je v histórii podnikania považovaný za príklad etickej a sociálnej zodpovednosti firmy vo vzťahu k svojim zamestnancom. Týmto modelom, a odvážim sa povedať, že aj návodom na to, ako podnikať eticky, je obuvnícka firma Tomáša Baťu. Bol natoľko schopným manažérom, že pochopil, aké dôležité je riadiť sa v podnikaní zásadami slušného správania voči zamestnancom a vytvoriť im vynikajúce pracovné podmienky.
Dôležitý prístup firmy pod skratkou CSR
Pod názvom CSR in Hotel Industry (Corporate Social Responsibility in Hotel Industry) sa skrýva spoločenská zodpovednosť hotelových spoločností, ktorá je aplikáciou etických princípov (etický kódex), kódexu manažéra a firemnej kultúry. „Sme spoločensky zodpovedná hotelová spoločnosť s medzinárodným zázemím a našou činnosťou, produktmi a službami dlhodobo podporujeme prosperitu a rozvoj tejto krajiny. Vytvárame tu pracovné príležitosti pre desiatky až stovky ľudí, a patríme tak k najväčším zamestnávateľom v hotelovom priemysle.“ Podobnými sloganmi sa niektoré, nielen hotelové spoločnosti, hlásia k spoločensky zodpovednému etickému jednaniu. Či je toto skutečne pravda, alebo či ide len o marketingový ťah sa môžeme presvedčiť len dôkladným analytickým rozborom a empirickým prieskumom založeným na cielených rozhovoroch so zamestnancami a manažérmi spoločnosti. V niektorých prípadoch ide naozaj len o slogan, aby firma pôsobila navonok lepším dojmom.
Tri piliére CSR
Podľa učebných materiálov používaných na univerzite v Marylande z roku 2010 je podniková sociálna zodpovednosť moderným konceptom podnikania, ktorý vedie k širšeiemu pohľadu na biznis a je postavený na troch základných piliéroch.
OBR: Tri piliere

 

Ekonomická oblasť CSR v hotelovej spoločnosti
Hlavným cieľom každého podnikania je, dosiahnutie zisku, respektíve trvalé dosahovanie zisku a dlhodobý rast cien akcií spoločnosti, ktorá môže následne financovať širokú škálu spoločensky zodpovedných aktivít.

 • Hotelová spoločnosť a jej zamestnanci sa vyhýbajú korupcii a správajú sa eticky.
 • Hotelová spoločnosť prijala a uplatňuje princípy dobrého riadenia.
 • Hotelová spoločnosť a jej obchodovanie je dôveryhodné a transparentné.
 • Hotelová spoločnosť dlhodobo buduje vzťahy so svojimi klientmi (zákazníkmi) a dodavateľmi.
 • Manažér hotelovej spoločnosti sleduje záujmy svojich hlavných vlastníkov (majiteľov) a dbá na ich informovanosť.
 • Hotelová spoločnosť rešpektuje, chráni duševné vlastníctvo.
 • Hotelová spoločnosť inovuje a udržuje svoj rozvoj.
 • Hotelová spoločnosť rešpektuje pravidlá čestného konkurenčného boja.

Sociálna oblasť CSR v hotelovej spoločnosti
Táto oblasť súvisí predovšetkým so starostlivosťou hotelovej spoločnosti o svojich zamestnancov a s pracovnými podmienkami (zdravou firemnou kultúrou).

 •  Hotelová spoločnosť by mala vytvárať podmienky na to, aby zamestnanci mohli zladiť svoj pracovný a osobný život (pružná pracovná doba, práca z domu, kontakt so zamestnancami, právna pomoc v krízových situáciách).
 • Hotelová spoločnosť by mala vytvoriť pre svojich zamestnancov podmienky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania.
 • Hotelová spoločnosť by sa mala starať o rekvalifikáciu prepustených zamestnancov. Práve tento bod „sociálneho piliera“ nie je v hotelových spoločnostiach vôbec uplatňovaný, pretože sa predpokladá, že zamestnanci, ktorí boli prepustení alebo odišli sami, získajú pracovné miesto u inej hotelovej spoločnosti bez najmenších problémov.
 • Hotelová spoločnosť by mala vytvarať pozitívnu zamestnaneckú politiku, aby zamestnanci získali pocit hodnotnejšieho naplnenia  osobných potrieb či pocit spravodlivosti (poskytovanie sociálnych a iných zamestnaneckých výhod - príspevok na dôchodok, príspevok na dovolenku atď.). V súvislosti s celosvetovou ekonomickou krízou hotelové spoločnosti ustupujú zo „sociálnych pôžitkov“ pre svojich zamestnancov. Hoci boli kedysi pri pracovných pohovoroch motivujúcim argumentom na získanie profesionálneho odborníka, v súčasnosti ich hotely neponúkajú.
 • Hotelová spoločnosť by mala rešpektovať každého zamestnanca bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu, národnosť, zdravotné postihnutie či vierovyznanie.

 Environmentálna oblasť CSR v hotelovej spoločnosti
Hotelová spoločnosť by mala otázkam životného prostredia venovať rovnakú pozornosť, ako predchádzajúcim dvom piliérom spoločenskej zodpovednosti.

 • Obmedzenie negatívnych dopadov na životné prostredie. Vytvorenie ekologickej politiky hotelovej spoločnosti (ekologická likvidácia odpadov – recyklácia a triedenie odpadu, ekologické služby).
 • Ochrana prírodných zdrojov (znižovanie spotreby energie a vody).

spolocenska-zodpovednost-3Kultúrna diverzita v CSR hotelových spoločností
Nikto nepredpokladá, že sa spoločnosti budú pri riadení hotelovej prevádzky správať rovnako ako zmienená spoločnosť Tomáša Baťu. Samozrejme, že takáto vidina „uľahčenia“ bežných denných starostí, by pomohla najmä ženám zamestnaným v hotelovom priemysle. Ale buďme skromní. V našich pracovných podmienkach by často úplne stačilo, aby sa vedúci manažéri chovali podľa etických predpisov, ktoré sú zahrnuté práve v CSR v hotelovom priemysle. Dopyt po ubytovaní v hoteloch závisí od úrovne cestovném ruchu v jednotlivých krajinách. Do roku 2020 sa v celosvetovom meradle očakáva 1 580 000 000 turistov prichádzajúcich do hotelov (Pricewaterhouse Coopers, 2006), čo vytvára obrovský tlak na CSR hotelových firiem, ktoré obvykle zaostávajú za ostatnými odvetviami národného hospodárstva. Stále silnejú výzvy na hotelové spoločnosti, aby venovali väčšiu pozornosť otázkam udržateľnosti. Hoteliéri se snažia reagovať na tieto podnety, ale stále bojujú s prekážkami, ktoré im „buduje“ spoločnosť. Väčšinou ide o prekážky ekonomického rázu, takže zameranie na CSR sa stáva veľmi citlivým bodom hotelového priemyslu. Ak má hotelová spoločnosť v stále globálnejšom podnikateľskom prostredí úspešne fungovať, je dôležité, aby jej jednotlivé hotely pochopili kultúrne prvky charakteristické pre rôzne krajiny. Nadnárodné korporácie bojujú s mnohými problémami. Týka sa to najmä rôznych jazykov, ktorými zamestnanci hovoria, zmien vo vládach a odlišných právnych systémov, sociálno-ekonomických podmienok, rôznych hodnotových systémov a podnikateľského správania. Nadnárodné hotelové spoločnosti sa potýkajú i s etickou dilemou. To, čo je právne a normálne v jednej kultúre, môže byť nelegálne a neetické v kultúre inej. Hotelové spoločnosti se snažia svoju činnosť prispôsobiť miestnym zvyklostiam a praxi a dodržiavať zákony a etické normy.

spolocenska-zodpovednost

 

Tento článok si môžete celý prečítať v najnovšom vydaní Top hotelierstvo 2014.

logo1logo2logo3